Sportondersteunersklub

SSC FAQSOK EVG

Die SOK se hoofdoelwit is om as ondersteuners van Hoërskool Brackenfell (BHS) alle sportkodes by die skool in die regte gees te vestig, te bevorder en te kweek, onder beskerming van BHS op ‘n manier wat tot eer strek van die hoogste sport ideale van die skool en sy sportmanne en -vroue.

Met die oog hierop het die SOK spesifiek ten doel om:

 • Alle BHS -ondersteuners in ‘n hegte eenheid saam te snoer.
 • Met BHS en organisasies van BHS wat dieselfde doel nastreef saam te werk tot voordeel van die leerlinge van BHS.
 • By wyse van toetreegelde, jaargelde, skenkings, heffings, verkopings en funksies of op enige ander gepaste wyse, fondse te bekom.

Fondse aan te wend vir die volgende doeleindes:

 • Om in die algemeen finansiële ondersteuning te verleen aan BHS vir sover dit betrekking het op bevordering van sport en sportfasiliteite by die skool.
 • Ter finansiële ondersteuning van enige behoeftige sportman/-vrou sover betrekking het op onkostes en uitgawes wat aangegaan moet word ten aansien van betrokkenheid by BHS se sportprogram.
 • Ter finansiële ondersteuning van sportkodes en/of sportmanne / -vroue van BHS ooreenkomstig die bepalings en riglyne soos deur die lede ooreengekom en uiteengesit in die SOK Finansiële Ondersteunings Beleid.
 • Om, indien nodig, strukture in plek te stel om bogemelde finansiële doelwitte te bereik vir die gerief en voordeel van sy lede en gaste wat onder meer die volgende insluit:-
 • Om ‘n sosiale ondersteunersklub daar te stel, te beheer en te administreer.
 • Om geselligheidsfunksies en sosiale byeenkomste te reël.
 • Om op ‘n georganiseerde basis BHS -ondersteuners as lede van SOK se toegang tot en ondersteuning van wedstryde waarby BHS betrokke is te bewerkstellig.
 • Om deur SOK ‘n groepsidentiteit vir alle ondersteuners van BHS te vestig, uit te bou en uit te dra na buite tot voordeel van BHS se sportspanne.
 • Om op sosiale vlak te skakel met soortgelyke ondersteunersklubs van ander skole en daardeur dan sportverbintenisse met daardie skole en hul ondersteuners te vestig, uit te brei en te versterk.

LIDMAATSKAPFOOIE

Lidmaatskapfooie beloop R120 per persoon per jaar met 50% korting vir pensionarisse en studente. Lidmaatskapfooie is betaalbaar sodra aansoek om lidmaatskap deur die SOK Bestuur goedgekeur is.
Aansoekvorms beskikbaar by skool ontvangs of kan aangevra word by melaniegeld@gmail.com

 

Fotoblad | SOK Werksaamhede

Projekte

Van die projekte waarby die SOK betrokke was sluit in die pawiljoen spreiligte, krieketnette, afdak/dek by snoepie en die fisio kamer.
KONTAK SEKRETARESSE

Krieketnette

Pawiljoen Spreiligte

Afdak/Dek

Fisio Kamer